pondělí 30. dubna 2012

30.4.

A malý, respektive velký rozbor účelového chování Kooperativy:


A zase to insolvenční řízení:
Další celkem zajímavý judikát 1 VSPH 164/2011-A-75, který zcela jasně hovoří o tom, k čemu vlastně slouží insolvenční řízení: "Odvolací soud je přesvědčen o tom, že podání insolvenčního návrhu věřitelem dlužníka by mělo přicházet v úvahu zásadně až poté, co věřitel vyčerpá standardní postupy při uplatnění své pohledávky za dlužníkem."
Takže na otázku, jaké postupy využila ČS, a.s. jako navrhovatel pro vymožení své pohledávky? Odpověď zní : ŽÁDNÉ

Judikát 1 VSPH 1140/2010-A-163, který hovoří o předčasném insolvenčním návrhu a také o poškození dlužníka: "Dospěl-li insolvenční soud z důvodů v jeho rozhodnutí podrobně vysvětlených k závěru o předčasnosti insolvenčního návrhu, odvolací soud se s tímto stanoviskem v zásadě ztotožňuje a v podrobnostech na ně odkazuje, leč pro úplnost právě s ohledem na shora uvedené ještě doplňuje, že navrhovatelé nepřiměřeně zvolili pro vymáhání svých pohledávek za dlužníkem insolvenční řízení, ačkoliv k tomu mohli-s očekávaným výsledkem nikoli nepříznivějším-zvolit standardní postup. Ovládá-li insolvenční řízení mimo jiné zásada, že musí být vedeno tak, aby při něm ani dlužník nebyl nespravedlivě poškozen (§ 5 písm. a/ IZ), má odvolací soud v zásadě shodně se soudem insolvenčním zato, že za daného stavu věci návrhu vyhovět nelze."
Takže na otázku, jestli je moje společnost LACMAN s.r.o. poškozena a zda ČS mohla využít svého práva k vymožení pohledávky standartním způsobem, ale nevyužila ho? Odpověď zní : ANO

A další judikáty zde již zveřejněné:
29 Cdo 4462/2011 "A ještě jinak řečeno, věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže uspět s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Je-li takový návrh přesto podán, musí být zamítnut"
Využila ČS, a.s. svůj nárok prodejem areálu ve Vísce, či využila exekučního titul přímo v Kooperativě, kde je dostatek volných prostřeků? Odpověď zní : NE

Judikát 29 NSCR 38/2010, na zasedání OOK Nejvyššího soudu dne 16.5.2012 bude toto rozhodnutí navíc projednáno, jako navržené k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek(http://vrcha.webnode.cz/news/program-zasedani-ook-nejvyssiho-soudu-cr-ktere-se-bude-konat-dne-16-5-2012/) "Ještě jinak řečeno, dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené)."