pondělí 19. března 2012

20.3.2012

27.7.2011
K poskytnutí zbývající části pojistného plnění bude přistoupeno po ukončení šetření celé věci ze strany Policie ČR. (PČR ukončila 15.2.2012)


JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát
14.3.2012     Schůzka právních zástupců

15.3.2012
Dobrý den,
 
tímto Vás informuji, že od této chvíle vstupuji do jednání ohledně výplaty pojistného plnění dle pojistné události č.4113014430, pojistná smlouva č. 8602723604.
Žádám Vás tímto o okamžité vysvětlení, proč pojišťovna Kooperativa dodnes neuhradila pojistné plnění dle zákona a také o vysvětlení, proč pojišťovna Kooperativa navrhuje zaslat pojistné plnění do soudní úschovy.

Pokud jde o požadavek Kooperativy složit peníze do soudní úschovy, nevidím k tomuto právnímu úkonu žádný důvod. Složit peníze do soudní úschovy může dlužník tehdy, chce-li plnit, ale nezná svého věřitele. Tady Kooperativa svého věřitele – spol. LACMAN s.r.o. zná, je povinna plnit jemu. Se zahájením insolvenčního řízení není spojena žádná překážka proto, aby Kooperativa odmítala plnit přímo svému dlužníkovi. Pokud chce takto postupovat, vidím v tom protiprávní postup a možnost všech věřitelů spol. LACMAN s.r.o. připojit se k žalobě proti Kooperativě, protože z jejích zadržovaných peněz oni mohou být uspokojeni, takže Kooperativa by je svým postupem poškodila.

Jelikož pojišťovna Kooperativa je povinna řídit se pojistným zákonem, který v tuto chvíli porušuje, důrazně Vás tímto vyzývám k okamžitému zaplacení pojistného plnění.
Vaše stanovisko k celé záležitosti očekávám ve lhůtě 24 hodin, jinak podniknu další právní kroky.  
S pozdravem          Pavel Lacman

16.3.2012
Vážený pane Lacmane,emailem ze dne 15. března 2012 jste nás požádal o podrobnější vysvětlení mého doporučení klientovi, Kooperativě pojišťovně, a.s. VIG složit pojistné plnění na pojistnou událost č. 4113014430 z pojistné smlouvy č. 8602723604 do soudní úschovy. Rozumím, že svůj požadavek formulujete z titulu postavení jediného společníka společnosti Lacman s.r.o. Dovolte mi tedy stručně rekapitulovat důvody, které mého klienta vedly k předmětnému rozhodnutí.
Především nesdílím Váš názor, že zahájení insolvenčního řízení nepředstavuje překážku, aby
bylo pojistné plnění poskytnuto přímo společnosti Lacman s.r.o.. Insolvenční soud vyzval věřitele
společnosti Lacman s.r.o., kteří chtějí uplatnit pohledávky v insolvenčním řízení, aby podali u
insolvenčního soudu přihlášku pohledávky. Proto se domnívám, že zahájení insolvenčního řízení je
oprávněným důvodem obávat se, že by plněním přímo společnosti, v jejíž insolvenční věci se řízení
vede, mohlo dojít k plnění jiné osobě, než skutečnému věřiteli.
Dále mi dovolte poukázat na probíhající soudní řízení, v němž společnost Lacman s.r.o.
uplatňuje nárok na zaplacení zálohy na pojistné plnění. Oba si jsme přitom vědomi skutečnosti, že
závěry pořízeného znaleckého posudku s oceněním movitého majetku a zásob v místě požáru se od
výše nároku uplatněného společností v tomto soudním řízení podstatně liší.
Ze všech svrchu uvedených důvodů nemohu přisvědčit Vašemu názoru, ale naopak s ohledem
na skutečnost, že jsou dány odůvodněné pochybnosti o tom, kdo je věřitelem, budu návrh na složení
pojistného plnění do soudní úschovy klientovi dále doporučovat.
S veškerou úctou    
Kooperativa Pojišťovna, a.s. VIG   JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát v plné moci

18.3.2012
Dobrý den,
děkuji tímto za Vaši odpověď ze dne 16.3.2012 jako reakci na můj požadavek ze dne 15.3.2012 Bohužel musím s politováním konstatovat, že Vaše odpověď není dostačující, proto Vás opět vyzývám k doplnění Vaší odpovědi a to ve spojení s položenými otázkami :
Proč pojišťovna Kooperativa dodnes neuhradila pojistné plnění dle zákona ?  
Proč jste nedodržel to, co jste potvrdil „černé na bílém“ dne 27.7.2011 ? 
a také Vás opakovaně vyzývám k zaplacení pojistného plnění dle zákona.
Dále bych se chtěl v několika bodech vyjádřit k Vaší rekapitulaci nebo spíše k Vašemu zhodnocení situace a také bych rád přidal několik poznámek k tomuto celému případu:
1)
Zřejmě nerozumím Vašemu vyjádření, že pojišťovna Kooperativa dospěla k rozhodnutí o úhradě pojistného plnění do soudní úschovy, přitom vy toto svému klientu budete dále doporučovat? Proč tedy Váš klient již tuto úhradu neprovedl, když tedy k tomuto rozhodnutí již dospěl?
 
2)
Návrh na zahájení insolvenčního řízení proti mé společnosti LACMAN s.r.o. je v oblasti práva vázán na insolvenční zákon, který jasně a bez možnosti různých pohledů na jednu věc hovoří o nakládání s majetkovou podstatou mé společnosti, tudíž i o naší pohledávce za Vaším klientem. Stejně tak i úhrada závazků mé společnosti je spojena s tímto zákonem. Jasným věřitelem Vašeho klienta vyplývající z pojistné události 4113014430 je tedy moje společnost LACMAN s.r.o. a to bez ohledu na návrh insolvenčního řízení proti mé společnosti, tím mám na mysli, že jakkoliv rozhodne insolvenční soud na podaný návrh na insolvenční řízení,
vždy bude moje společnost LACMAN s.r.o. jediným, jasným a skutečným věřitelem Vašeho klienta ve spojení s úhradou pojistného plnění dle pojistné události 4113014430. Jakékoli Vaše „obavy“ ve znění Vašeho vyjádření jsou zcela lživé, nesmyslné a pouze spekulativní či účelové, protože Váš klient je povinován závazkem pouze vůči mé společnosti a následně je moje společnost povinována dále, což se ovšem nikterak netýká Vašeho klienta. Oba jsme si tedy jistě vědomi, že Vaše domněnka nemá jakoukoliv oporu v zákoně, jedná se tedy a pouze o další účelový akt v celém tomto případu.   
Nicméně si nemohu odpustit poznámku, že se jedná již o druhý podobný akt Vašeho klienta ohledně oprávněné osoby ve spojením s výplatou pojistného plnění. Jistě si vzpomenete na Váš rozbor ze dne 20.6.2011 ohledně absolutní neplatnosti pojistné smlouvy, kde jste sám v bodě 5 vyloučil možnost pojištění cizího rizika, tudíž dle ustanovení pojistného zákona a dle pojistných podmínek jedinou oprávněnou osobou a v danou chvíli tedy i věřitelem je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění a touto oprávněnou osobou, tudíž i věřitelem  je pouze pojištěný, tedy moje společnost LACMAN s.r.o., IČ 64793711.  
Pokud tedy Váš klient zašle pojistné plnění do soudní úschovy, nebude k tomuto ze strany mé společnosti díky pojistnému zákonu vůbec přihlíženo, na pojistné plnění bude tedy přihlíženo jako k nevyplacenému.
 
3)
Je zcela zbytečné polemizovat o Vašem vyjádření ohledně rozdílů mezi žalovanou částkou uplatněnou v soudním řízení a částkou dle posudků, protože částky se nikterak neliší, jsou zcela totožné, mohu se tedy pouze domnívat, že hovoříte o jiné pojistné události, ne o pojistné události č. 4113014430 z pojistné smlouvy 8602723604.
Vyjdeme-li tedy z posudku zadaného Vaším klientem u společnosti ARION, č. CM4113014430/2011, týkající se škody na movitém majetku a zásobách a zároveň z posudku zadaného Vaším klientem u společnosti ALB expert, č. 2198-122-2011, týkající se škody na nemovitém majetku, určitě společně dojdeme ke stejným výsledkům:
a)      Škoda na movitém majetku:
Námi uplatňovaná škoda :  6.139.298,79 Kč bez DPH, dokladovaná společnosti ARION
Vámi stanovená škoda :       2.982.781,- Kč bez DPH
Námi žalovaná částka :         5.000.000,- Kč
 
Nebudu zde polemizovat nad výší Vámi stanovené ceny oproti námi uplatňované ceně v rozdílu bezmála 100%, ale nemohu se odpustit faktickou poznámku, kdy námi doložený majetek byl společností ARION v mnoha případech zcela opomenut a pokud byl další  majetek položkově potvrzen, tak byl ale cenově zcela podhodnocen. Další faktickou poznámkou je bezesporu stejný majetek umístěný v různých místnostech,
ale vždy za rozdílné ceny, ač byl námi doložen nákupnímy doklady jako celek. A jako poslední bod si nemohu odpustit nám oběma velice dobře známou administrativní chybu, tentokráte ne v záměně čísel 1 a 2, ale v opomenutí čísla 0 za číslem 6 ve spojení s jednou položkou dokladovaného majetku.

b)      Škoda na zásobách :
Námi uplatňovaná škoda :  9.483.527,56 Kč bez DPH, dokladovaná společnosti ARION
Vámi stanovená škoda :       8.441.023,72 Kč bez DPH
Námi žalovaná částka :         8.000.000,- Kč

c)       Škoda na nemovitém majetku :      
Námi uplatňovaná škoda :  12.393.995,- Kč bez DPH, náš posudek - ing. Mlejnek
Vámi stanovená škoda :       5.694.247,- Kč bez DPH, Váš posudek  - ALB expert
Námi žalovaná částka :         20.000.000,- Kč

Zde opět nehodlám polemizovat nad rozdílem mezi oběma posudky ve výši více než 100%, pouze chci dodat, že vzhledem k chybějící jakékoliv součinnosti ze strany Vašeho klienta, tím mám na mysli neposkytnutí přiměření zálohy v zákonném termínu 3 měsíců, vzhledem k neposkytnutí jakékoli částky na zachraňovací náklady ze strany Vašeho klienta, stejně jako náklady mou společností vynaložené a Vaším klientem neuhrazené,  je škoda na nemovitém majetku v danou chvíli podstatně vyšší.
 
Na závěr mi prosím dovolte shrnout celý tento případ v několika základních bodech:

-Pojistná událost se stala 6.3.2011

-Zákon jasně stanovuje termín pro výplatu zálohy na pojistné plnění ve lhůtě 3 měsíců, tedy 6.6.2011 – NEBYLA uhrazena
 
-Účelové zpochybnění pojistné smlouvy tak, aby Váš klient nemusel vyplácet zálohu na pojistné plnění.

-Vyplacení zálohy na pojistné plnění dne 1.8.2011 ve výši 3 mil. Kč, tato záloha byla nepřiměřenou vzhledem k výši škody.
 
-Vaše písemné potvrzení ze dne 27.7.2011, kde zní, že pojistné plnění bude uhrazeno po ukončení vyšetřování PČR, toto bylo ukončeno dne 15.2.2012  – NEBYLO uhrazeno

-Dalším účelovým jednáním se jeví Vaše informace u úhradě pojistného plnění do soudní úschovy a to vzhledem k návrhu na insolvenční řízení podaného ze strany ČS, a.s.
 
-Dále je nanejvýš zřejmé, že moje společnost se do insolvenčního řízení dostala pouze díky následkům pojistné  události a hned následně díky jednoznačně účelovému postupu Vašeho klienta ve spojení s nevyplacením zálohy na pojistnou událost. Stejně tak pohlížím i na jakékoliv soudní či exekuční řízení proti mé společnosti, protože 99% těchto řízení nastalo až po pojistné události či až po nevyplacení zákonem stanovené zálohy na pojistné plnění dne 6.6.2011 ze strany Vašeho klienta.
 
Na základě všech těchto důvodů či argumentů nemohu tedy souhlasit s Vaším názorem, ba naopak mohu z těchto všech skutečností zakládajících se na reálných faktech a mající oporu v zákoně dovozovat, že pokud nebude ze strany Vašeho klienta nalezen okamžitě vstřícný krok a nebude zapojen „obyčejný zdravý selský rozum“ při řešení této pojistné události a bude uhrazeno pouze pojistné plnění dle Vašich posudků a navíc bez jakékoliv zákonné opory do soudní úschovy, zcela jednoznačně moje společnosti podnikne další kroky vůči Vašemu klientovi a to nejenom v probíhajícím soudním procesu, kde zcela nepochybně námi uplatňovaná škoda vyplývající z posudků ve výši 25.393.995,- Kč bez DPH bude soudem či určeným soudním znalcem potvrzena a navýšena nejenom o úroky z prodlení či náklady právních zastoupení, ale zároveň bude moje společnost mimo jiné uplatňovat po Vašem klientovi veškeré náklady spojené s neuhrazením zálohy na pojistné plnění a také neuhrazením pojistného plnění ve vazbě na soudní či exekuční řízení, včetně insolvenčního.
 
Oba jsme si tedy zcela jistě vědomi toho, bez ohledu na dobu trvání soudního řízení, že výsledná částka bude
řádově o desítky procent vyšší, než je náš současný nárok na pojistné plnění vyplývající ze zákona o pojistné smlouvě.
 
Vaši odpověď očekávám v pondělí 19.3.2012.

S pozdravem a s úctou      Pavel Lacman